Wanneer was de laatste keer dat je zo nieuwsgierig was als een kind?

Niet kinderachtig, maar nieuwsgierig als een kind, dingen ontdekken met pure vreugde, verlangen en vrijheid. Dingen ontdekken over jezelf, je potentieel, je carrière, je plaats in je gezin, je werkomgeving en op aarde. Dat is een soort nieuwsgierigheid die werkt als een innerlijk kompas, want als je het volgt, leidt het naar je passies, naar nieuwe routes en nieuwe mogelijkheden.

Het blog vandaag is geïnspireerd door mijn dochter die afgelopen week jarig was. Haar nieuwsgierigheid voor alles, de manier waarop ze de wereld ontdekt en hoe haar manier van denken zich ontwikkelt, is zo inspirerend.

Ze toont o.a. haar nieuwsgierigheid tijdens het bestuderen van wegenkaarten en landkaarten en ze tekent vaak zelf schatkaarten en laat me de route lopen om de schat te vinden. Ze houdt van knutselen en houdt van innoveren en experimenteren. Het maken van creatieve fruitvliegenvangers, tassen , waterkranen of zepen, het is altijd een verrassing wat ze nu weer van plan is.

Kort geleden zei ze iets dat mij aan het denken zette. Ze was gefrustreerd en geïrriteerd door alles, dus ik zette haar op een time-out om te kalmeren. Daarna vroeg ik haar waarom ze zich zo gedroeg, wat het was wat ze zo graag wilde dat het haar zo boos en gefrustreerd maakte. Ze dacht erover na en zei:

„Ik wil gewoon begrepen worden.”

Ik had zo’n antwoord niet verwacht. Dus dan wil ik dat ze op een bepaalde manier reageert en gedraagt en volgens de regels speelt maar haar enige verlangen is om begrepen te worden. Dat ik luister en hoor wat ze wil terwijl ze haar wereld ontdekt. Is dat niet wat wij als volwassenen en professionals ook willen. Om begrepen te worden. Erkend en gewaardeerd te worden. Voor wie we zijn, in al onze kleuren op alle gebieden, privé en zakelijk. Zonder beperkingen.

Maar voordat je door anderen begrepen kan worden, moet je duidelijk zijn over wat je wilt en moet je jezelf kennen. De praktijk leert dat het kennen van je unieke toegevoegde waarde, je zijnsintentie het gemakkelijk voor je maakt om te communiceren over wat je wilt en wat je drijfveren zijn, waardoor het gemakkelijker wordt om begrepen te worden voor wie je bent.

Gelukkig heeft mijn dochter haar hele leven voor haar om zichzelf te ontdekken en haar unieke toegevoegde waarde voor anderen en de wereld te ontdekken, om kinderlijk nieuwsgierig te zijn naar al die dingen.

“Lieve Aishwarya, wees altijd gepassioneerd nieuwsgierig en blijf jezelf, nieuwe paden en je unieke toegevoegde waarde ontdekken. Ik ben gezegend en trots om je moeder te zijn. Gelukkige 6e verjaardag 🍀💕

Waar ben jij gepassioneerd nieuwsgierig naar? Ken jij je unieke toegevoegde waarde? Ben je nieuwsgierig om het te ontdekken en te weten? Hoor het graag.

#iShaktiedevi #doemeeaandecarrierebeweging #visievanishaktiedevi #nieuwsgierig #nieuwsgierigheid #kinderlijknieuwsgierig #zijn #begrepen #beweging #ontdekken #unieketoegevoedewaarde #youngprofessionals #professionals #carriereconsultant #carriere #CareersPurpose #loopbaankeuzes #werk #passie #momboss #

english version

When was the last time you’ve been childlike curious?

Not childish but childlike, discovering things with pure joy, desire and freedom. Things about yourself, your potential, your career, your place in your family, your work environment and on earth. That is a kind of curiosity that works like a inner compass, because when you follow it, it leads to your passions, to new routes and new possibilities.

Todays blog is inspired by my daughter who’s birthday this week. Her curiosity for everything, the way she discovers the world and how her manner of thinking is developing is so inspiring.

For example, she shows her curiosity (slide picture 2) while looking at and studying road maps and charts and she often draws treasure maps herself and makes me walk the route to find the treasure. She likes arts and crafts and loves to innovative and experiment. Making creative fruit fly traps, bags, water taps or soaps, its always a surprise what she is up to next.

The other day she said something that made me think. She was being frustrated and irritated by everything, so I put her on a time out to calm down. After that I asked her why she was behaving that way, what it was what she wanted so badly that it made her so angry and frustrated. She thought about it and said:

“I just want to be understood.”

I did not expect such an answer. Here I am wanting her to act a certain way and stick to the rules and her only desire is to be understood. That I listen and actually hear what she want while she is discovering her world. Isn’t that what we as adults and professionals also wants. To be understood. To be recognized and valued. For who we are, in all our colours on all areas of life, private and workrelated. Without restrictions.

But before you can be understood by others, you have to be clear about what you want and you have to know yourself. Practice learns that knowing your unique added value, your intent of being makes it easy for you to communicate about what you want and what drives you, thus making it easier to be understood for who you are. Luckily my daughter  has her whole life for her to discover herself and discover her unique added value to others and the world, to be childlike curious about all those things.

“Dear Aishwarya, always be passionately curious and keep discovering yourself, new paths and your unique added value. I’m blessed and proud to be your mom. Happy 6th Birthday 🍀💕

What are you passionatly curious about? Do you know your unique added value? Are you curious to discover and to know it? Comment below.

#iShaktiedevi #jointhecareermovement #visionofishaktiedevi #curious #curiosity #childlikecurious #being #understood #motion #discover #uniqueaddedvalue #youngprofessionals #professionals #careerconsultant #career #CareersPurpose #careerchoices #work #passion #momboss #mompreneur