In memory of our father, 10/6/1954 – 17/4/2018
Today exactly a year ago, we said our last goodbyes to our father. I still remember it as if it was yesterday. We celebrated the 3rd business anniversary of my business iShaktie-devi at the 16th of April 2018, at my parents house. My father couldn’t eat the cake I brought but I think he was aware of what was happening. At that point we didn’t know he would take his last breath the next day after battling cancer for a period of 7 months. An example that celebrating something and grieving can be so close next to each other. Today I am reminiscing and looking ahead to my mission.


How fast time has passed by. It was a year of connecting the dots looking backwards, dealing with grief and also closing other chapters in my life and starting new ones.
Every family member dealt with this incredible loss on their own way. Especially my 5 year old daughter. I tried to put aside grieving because other things had priority and big changes were coming up in my life but she brought me right back to the here and now to deal with the loss by the questions she asked and the things she did. For example, she asked if I could call Elon Musk and ask if he could teach her to build a rocket and then she would get her grandfather (Nana) back from the stars. She made drawings for Nana and put it against the window and hoped he would see it from above. It was heartbreaking and heart-warming at the same time to see her do that. And she asked a few times a day if she could watch animations about what cancer is. And yes luckily I found suitable animation for her to watch from school tv. She wanted to understand what is was and is determined to make a cure to heal people with cancer.
I don’t yet know what her intention of being is but it’s extraordinary to see how she is dealing with the lessons life gave her at this young age. At the same time she helped me get through past year.
People often ask me: how come you are still standing after all what is happening in your life?
My answer always is: because I’m completely in connection with my intention of being and living and working from my intention of being. Every challenge life throws at me, every roadblock, business wise or private, I deal with it because I have inner peace.
That’s why I love this striking quote from the book “Solve for Happy” from Mo Gawdat.

“The gravity of the battle means nothing to those at peace”

It’s an inspiring and brilliant book about finding your way to happiness even if you’re dealing with loss of a loved one. I think everyone should read it.
Even if there is a storm raging around me, I still see the beauty of things around me, stand in my own strength and have inner peace with all that life presents to me.

The reason I’m telling my personal story is because I want to inspire people, that there is a way to life a happy and fulfilling life and that the time to start doing that is now! My father wanted to live, he wanted to do so much more but suddenly there wasn’t any more time because of that horrible disease. I also see it around me with all the Young Professionals that are unhappy at work and even worse get a burn-out or bore-out at a young age. Fear of changing and holding on to the illusion of security and old believe patterns and expectations and pressure of society keep them in standstill in the cage they have created for themselves.
But you can go from standstill to progress, YOU still have time, you have the power in your own hands to make your own happiness and to have a fulfilling life. Also find that inner peace that will help you through any challenge in life and help you through times of adversity. And your life will consist for a large part of your work. So choose a job that makes you happy, gives you fulfilment and suits you and in which you can use your talents optimally. Do it now, before time runs out.

Mo Gawdat the writer of the book Solve for Happy, has a mission of making happy at least 10 million people. I’m adding to that, I’m also on a mission, bringing movement in yourself and in your career and bringing work-happiness with the newest information technology to even more people. Guiding you to know your intention of being and to work and life from your intention of being for a happy, successful and fulfilling life. How? I will explain that in my next blog.

Yesterday, 16th of April 2019 I celebrated the 4th anniversary of my business iShaktie-devi in a different way. This year I lighted a candle for my father with my daughter. She kissed his picture and we cried tears of love as she called it.
“Dad, you said you would watch over us. I hope you are there watching us on our mission and that you are proud of us. We still miss you every day, until we meet again”

And to everyone who is missing a loved one, I sent you a heart warming hug filled with healing love With love, Anjana Jagernath

#momboss #onamission #mustread #solveforhappy #10millionhappy #mymission #movementinyourcareer #workhappiness#iShaktiedevi #careerguidance #4thbusinessanniversary #inmemory #dad #personalleadership #youngprofessionals #careerconsultant #movement #career #happiness #success #fulfillment #personaldevelopment #careerinspiration

Nederlandse versie:

“De ernst van de strijd betekent niets voor degenen in vrede”

Ter nagedachtenis aan onze vader 10/6/1954-17/4/2018
Vandaag precies een jaar geleden hebben we afscheid genomen van onze vader. Ik herinner het me nog steeds als de dag van gisteren. We vierden het 3 jarig bestaan van mijn bedrijf iShaktie-devi op 16 april 2018, bij mijn ouders thuis, mijn vader kon de taartjes niet meer eten die ik had meegenomen, maar ik denk dat hij nog wel bewust was van wat er te vieren was. Op dat moment wisten we niet dat hij de volgende dag zijn laatste adem zou blazen na een gevecht van 7 maanden tegen kanker. Een voorbeeld dat iets vieren en rouwen zo dicht bij elkaar kunnen staan. Vandaag staat in teken van herinnering en vooruitkijken naar mijn missie.

De tijd is snel voorbij gegaan. Het was een jaar waarin ik achteraf kon zien waarom dingen waren gelopen zoals ze waren gelopen, een jaar van omgaan met rouw en verdriet en ook een jaar om andere hoofdstukken in mijn leven sluiten en nieuwe te beginnen.
Elk familielid heeft dit ongelooflijke verlies op zijn eigen manier doorleeft. Vooral mijn 5-jarige dochter. Ik heb geprobeerd om het rouwen uit te stellen omdat andere dingen prioriteit hadden en er grote veranderingen in mijn leven plaats vonden, maar mijn dochter bracht me steeds terug naar het hier en nu om het verlies te verwerken door de vragen die ze stelde en de dingen die ze deed.
Ze vroeg o.a. of ik Elon Musk wilde bellen en vragen of hij haar kon leren een raket te bouwen en dan zou ze haar grootvader (Nana) terughalen van de sterren. Ze maakte tekeningen voor Nana en legde het tegen het raam en hoopte dat hij het van boven zou zien. Het was hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk om haar dat te zien doen. En ze vroeg een paar keer per dag of ze animaties kon bekijken over wat kanker is. En ja, gelukkig vond ik geschikte animatie voor haar om te kijken op school tv. Ze wilde begrijpen wat het was en is vastbesloten om een oplossing te bedenken om mensen met kanker te genezen.
Ik weet nog niet wat haar zijnsintentie is, maar het is bijzonder om te zien hoe zij omgaat met de lessen die het leven haar op deze jonge leeftijd geeft. Tegelijkertijd hielp ze mij het afgelopen jaar ook door te komen.
Mensen vragen me vaak: hoe komt het dat je nog steeds overeind staat na alles wat er in je leven gebeurd?
Mijn antwoord is altijd: omdat ik volledig in verbinding ben met mijn zijnsintentie en omdat ik leef en werk vanuit mijn zijnsintentie. Elke uitdaging die het leven mij biedt, elke obstakel dat ik tegenkom, zowel zakelijk als privé, ik kan er mee omgaan omdat ik innerlijke rust heb.
Dat is waarom ik gek ben op dit treffende citaat uit het boek “Logica van Geluk” van Mo Gawdet.

“De ernst van de strijd betekent niets voor degenen die in vrede zijn”

Het is een inspirerend en briljant boek over het vinden van je weg naar geluk, zelfs als je te maken hebt met het verlies van een dierbare. Het boek raad ik iedereen aan om te lezen. Zelfs als er een storm om mij heen woedt, zie ik nog steeds de mooie dingen om me heen, sta ik in mijn eigen kracht en heb ik innerlijke vrede met al wat het leven mij aanbiedt.

Mijn persoonlijke verhaal deel ik omdat ik mensen wil inspireren, dat er een manier is om een gelukkig leven te hebben waar je ook voldoening uit haalt en dat de tijd om daar mee te beginnen nu is! Mijn vader wilde leven, hij wilde zoveel meer doen, maar plotseling was er geen tijd meer vanwege die vreselijke ziekte. Ik zie het ook om mij heen bij de Young Professionals die ongelukkig zijn op hun werk en zelfs nog erger een burn-out en bore-out krijgen op jonge leeftijd. Angst om te veranderen, vasthouden aan de illusie van zekerheid en oude geloofspatronen en verwachtingen en druk van de maatschappij houden hen in stilstand in de kooi die ze zelf hebben gecreëerd.
Maar jij kan van stilstand naar vooruitgang, JIJ hebt nog steeds tijd, je hebt de kracht in eigen handen om je eigen geluk te maken en een leven te leven dat ook voldoening geeft. Vindt ook die innerlijke vrede waardoor je alle uitdagingen in het leven aan kan. En je leven zal voor een groot deel bestaan uit je werk. Dus kies een baan die je gelukkig maakt, je voldoening geeft, wat bij je past en waarin je jou talenten optimaal kunt gebruiken. Doe het nu, voordat het te laat is.

Mo Gawdet, de schrijver van het boek “Logica van Geluk”, heeft een missie om tenminste 10 miljoen mensen gelukkig te maken. Ik voeg daar nog veel meer mensen aan toe, want ik ben ook op een missie en breng beweging in jezelf en beweging in je carrière op weg naar werkgeluk met de nieuwste informatietechnologie. Zo begeleid ik je om je zijnsintentie te weten en te leven en te werken vanuit je zijnsintentie voor een gelukkig, succesvol leven dat voldoening geeft. Hoe? Dat lees je in mijn volgende blog.

Gisteren, 16 april 2019 vierde ik de 4 jarig bestaan van mijn bedrijf iShaktie-devi op een andere manier. Dit jaar heb ik samen met mijn dochter een kaarsje aangestoken voor mijn vader. Ze kuste zijn foto en we huilden tranen van liefde zoals ze dat noemde.“Pa, je zei dat je over ons zou waken. Ik hoop dat je meekijkt tijdens onze missie en dat je trots op ons bent.
We missen je nog steeds elke dag, tot we elkaar weer ontmoeten ”

En voor iedereen die een dierbare mist, stuur ik een hartverwarmende knuffel, gevuld met helende liefde Liefs, Anjana Jagernath

#momboss #onamission #mustread #solveforhappy #10millionhappy #mijnmissie #beweginginjecarriere #werkgeluk#iShaktiedevi #loopbaanbegeleiding #4jarigbestaan #inmemorie #papa #persoonlijkleiderschap #youngprofessionals #loopbaanconsultant #beweging #carriere #geluk #succes #voldoening #persoonlijkeontwikkeling #loopbaaninspiratie