iShaktie-devi Privacyverklaring 2018

iShaktie-devi, gevestigd aan Tielstraat 67, 1107 RB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Eigenaar: Anjana Jagernath
Adres: Tielstraat 67, 1107 RB Amsterdam
Telefoon: +31 6 17030765
Website: https://www.ishaktie-devi.com
Email: info@ishaktie-devi.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

iShaktie-devi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaan
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Digitale pasfoto
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ishaktie-devi.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag

iShaktie-devi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Voor de uitvoering van het Quaning-RGprogram. Door akkoord gegaan te zijn met het voorstel voor het Quaning-RGprogram stemt u, de Quanee, ermee in dat Quaner Anjana Jagernath uw persoonsgegevens, zijnde geboortevoornamen, geboorteachternaam, geboortedatum, geboorteplaats en digitale pasfoto, mag verwerken voor de uitvoering van het Quaning-RGprogram.
 • Voor de borging van de resultaatgarantie na het afsluiten van de Quaning-RGprogram.
 • Het afhandelen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • iShaktie-devi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

iShaktie-devi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iShaktie-devi) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iShaktie-devi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie√ęn) van persoonsgegevens:

 • Personalia en digitale pasfoto
  Bewaartermijn: 7 weken tijdens Quaning-RGprogram en na het afsluiten van het QuaningRGprogram
  zolang er aanspraak gemaakt wil worden op de resultaatgarantie.
  Reden: Voor de uitvoering van het Quaning-RGprogram en voor de borging van de
  resultaatgarantie na het afsluiten van de Quaning-RGprogram. Door akkoord gegaan te zijn
  met het voorstel voor het Quaning-RGprogram stemt u, de Quanee, ermee in dat Quaner
  Anjana Jagernath uw persoonsgegevens, zijnde geboortevoornamen, geboorteachternaam,
  geboortedatum, geboorteplaats en digitale pasfoto, mag verwerken voor de uitvoering van
  het Quaning-RGprogram.
 • Adres
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Reden: Voor facturering
 • Telefoonnummer
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Reden: te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Email
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Reden: te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  en het afhandelen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Delen van persoonsgegevens met derden

iShaktie-devi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iShaktiedevi
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De uitvoering van het Quaning-RGprogram: Onderdeel daarvan is het Q-Report. Het Q-Report bevat vertrouwelijke informatie, die alleen gedeeld wordt tussen u, de Quanee en Quaner Anjana Jagernath, tenzij u, de Quanee ervoor kiest de inhoud van het Q-Report te delen met anderen. De
inhoud van het Q-Report kan wel geanonimiseerd gedeeld worden met Level Five Quaning Enterprises B.V. of een andere Quaner voor trainingsdoeleinden van, of voor overleg met een andere Quaner over de aanpak door uw verantwoordelijke Quaner, Anjana Jagernath. Door akkoord gegaan te zijn met het voorstel voor het Quaning-RGprogram stemt u, de Quanee, ermee in dat Quaner, Anjana Jagernath uw persoonsgegevens, zijnde geboortevoornamen, geboorteachternaam, geboortedatum, geboorteplaats en digitale pasfoto, mag verwerken voor support bij de uitvoering
van het Quaning-RGprogram door Level Five Quaning Enterprises B.V. en de borging van de daarop volgende resultaatgarantie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iShaktie-devi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Specificaties voor de website van iShaktie-devi:

 • Cookie: Google Analytics
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 5 jaar

 • Email marketing: Mailchimp
  Functie: email verzamellijst om de nieuwsbrief en informatie te kunnen versturen.
  Bewaartermijn: 5 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iShaktie-devi en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ishaktie-devi.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. iShaktie-devi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iShaktie-devi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via telefoon: 06-17030765 of via email: info@ishaktie-devi.com.